08-623-0333

תקנון ותנאי הזמנה - בטרפליי טורס

מטיילים יקרים שלום,

יש לקרוא את כל התקנון במלואו. השימוש באתר וההזמנה באתר / טלפון / פרונטלית מהווה הבנה והסכמה מוחלטת לכל התקנון וסעיפיו. 

מטיילים יקרים שלום,

יש לקרוא את כל התקנון במלואו. השימוש באתר וההזמנה באתר / טלפון / פרונטלית מהווה הבנה והסכמה מוחלטת לכל התקנון וסעיפיו.

תקנון מדיניות פרטיות, תנאי שימוש באתר, תנאי הזמנה באתר ובטלפון, מדיניות ביטול הזמנה, עבור האתר www.ButterflyTours.co.il (להלן: “האתר”) בבעלות "בטרפליי טורס" ועבור ביצוע רכישת מוצרי תיירות באמצעות מכר רגיל ומכר מרחוק על פי חוק הגנת הצרכן.

האתר מופעל ע”י בטרפליי טורס בע"מ ח.פ. 516751476 (להלן: “בטרפליי טורס” ו/או “החברה”), חברה תיירות לטיולים מאורגנים ברחבי העולם.

באתר מוצגים מוצרי התיירות השונים (להלן: "הטיולים" או "המוצרים") המוצעים ומשווקים על ידי החברה.

1. כללי

א. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

ב. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר המעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

ג. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

ד. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

ה. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

ו. החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, החברה והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

ז. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ח. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

ט. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

י. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

יא. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.

2. תנאי שימוש

א. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר במידה ומלאו לו 18 שנים, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר או דרך הטלפון, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף ,שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין” או: "המטייל/ים" או: "הנוסע").

ב. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.

ג. בטרפליי טורס רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

(2) הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

(3) מסירת פרטים שגויים במתכוון;

(4) ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

(5) כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. ביצוע ההזמנה

א. ביצוע ההזמנה באתר תתבצע באמצעות כניסה אל עמוד הטיול המבוקש ובחירת תאריך טיול. לאחר בחירת התאריך לטיול הרצוי יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, עיר, מספר תעודת זהות, פרטי דרכון מלאים, שם מלא בלועזית, מס' דרכון, תוקף דרכון. בנוסף יש להזין גם את הפרטים המלאים של השותף/ים לחדר. לשדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

ב. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה בשדות התעופה או במהלך הטיול, על המזמין להזין פרטים מדויקים ונכונים.

ג. על הנוסע לוודא כי שם הנוסע זהה לשם המופיע בדרכון שעמו מתכוון לטוס. במידה והנוסע מסר פרטים שגויים על הנוסע לשאת בכל ההשלכות על כך. לרבות תשלום קנס של חברת התעופה עקב דמי שינוי שם / רכישת כרטיס טיסה חדש / שינוי שם במלון / מניעה מעלייה לטיסה וכו'. אין החברה אחראית על השלכות אלו, מלוא האחריות היא על המטייל למסור אלינו פרטים מדויקים.

ד. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

ה. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

ו. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

ז. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי

ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור הפקדה מהבנק כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך העברה בנקאית על ידי הלקוח לידי החברה, כפי שיבואר להלן והכל בכפוף לאפשרות הרשמה לטיול המבוקש.

ח. על הנוסע ליידע את החברה האם ישנם ילדים בהזמנה – ככל שקיימת הנחה היא תהיה כפופה כפי שיקבע על ידי כל ספק השירותים השונים.

ט. מרגע מילוי פרטי האשראי ושליחת ההזמנה – כל הזמנה הנעשית על ידי החברה, גם אם היא ממתינה לאישור – תראה כהזמנה שבוצעה לכל דבר ועניין ותחויב בדמי שינוי ו/או ביטול ככל שקיימים, ובהתאם להוראות הדין בהתאם למפורט בתקנון זה ועל פי הוראות הדין. הנוסע מאשר כי התחייבות "בטרפליי טורס" תקפה אך ורק לאחר ביצוע מלוא התשלום עבור המוצר המבוקש.

י. החברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה לכל טעות בין אם נגרמה בתום לב ובין אם לאו, הנעשית על ידי הנוסע בהקלדת פרטיו ו/או פרטי הרכישה ו/או אם פרטים לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת מהמזין לבצע את ההזמנה.

יא. עם מסירת פרטי הלקוח במסגרת תהליך ההזמנה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור ו/או הרשמה בטופס מקוון באתר לקבלת מידע אודות אחד מהטיולים ו/או מסירת אמצעי קשר ברשתות החברתיות (פייסבוק ואינסטגרם), מאשר הנוסע / הלקוח / המוסר לחברה לשלוח למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעת SMS ו/או הודעה באפליקציית וואטסאפ ו/או ברשתות החברתיות המוזנת בהזמנה, כדי לעדכן אותו מעת לעת בנוגע למבצעים ובמוצרים השונים שהחברה מציעה, לרבות מידע פרסומי ושיווקי, וזאת כל עוד לא ביקש הנ"ל להימחק מרשימת הדיוור.

יב. כאמור, ניתן בכל זמן לשלוח בקשה להימחק מרשימת הדיוור באמצעות לחיצה על לחצן ההסרה / הסירוב אשר קיים בגוף הפרסומת, או לחלופין לשלוח פנייה ברורה בדבר זה לכתובת הבאה: info@ButterlyTours.co.il. בבקשה יש לציין שם מלא, אמצעי ההתקשרות ופרטיו המלאים.

יג. הפרטים שימסרו על ידי הנוסעים נשמרים במאגר של "בטרפליי טורס" ותהא רשאית להשתמש בו בכפוף לדין.

יד. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

א. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית ישירה אל חשבון בטרפליי טורס, וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.

במידה התשלום יעשה בכרטיס אשראי, ניתן לשלם את מחיר הטיול ב- 3 תשלומים שווים, או ב-12 תשלומים, נושאי ריבית בהתאם למפורט בטבלת התשלומים, בעת ביצוע התשלום.
עם ביצוע התשלום, הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לסכום החיוב הכולל.
יש לציין שהרשמה לטיול מחייבת בתשלום כמצויין ומי שמתעניין בטיול אך לא שילם, "בטרפליי טורס", תהיה פטורה מלשמור לו מקום בטיול ומלשריין הזמנות עבורו.
 

ב. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס, תוקפו ושלושת הספרות CVV. אם החליט המזמין לשלם באמצעות העברה בנקאית אל חשבון הבנק של "בטרפליי טורס", תאושר ההזמנה רק לאחר אסמכתא מהבנק שהסכום הועבר.

ג. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהחברה תכבד.

ד. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהחברה.

ה. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

ו. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והחברה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ז. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות אפשרות הרשמה לטיול הנבחר במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת בכפוף לכך שהחברה תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם לחברה ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

ח. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי (תאריך הטיול המבוקש), בפועל הוא חסר ולא ניתן עוד להירשם אליו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

ט. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לחברה על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

5. שער העמלות למשלמים באשראי

א. למשלמים בכרטיס אשראי תינתן האפשרות לביצוע עסקה עד שלושה תשלומים שווים ללא תוספת עמלה.
עסקת 4 תשלומים: תחול תוספת של 3% עמלת סליקה.
עסקת 5 תשלומים: תחול תוספת של 4% עמלת סליקה.
עסקת 6 תשלומים: תחול תוספת של 4.5% עמלת סליקה.
עסקת 7 תשלומים: תחול תוספת של 5% עמלת סליקה.
עסקת 8 תשלומים: תחול תוספת של 6% עמלת סליקה.
עסקת 9 תשלומים: תחול תוספת של 7% עמלת סליקה.
עסקת 10 תשלומים: תחול תוספת של 7.5% עמלת סליקה.
עסקת 11 תשלומים: תחול תוספת של 8% עמלת סליקה.
עסקת 12 תשלומים: תחול תוספת של 8.5% עמלת סליקה.

6. מחירים, מיסים, מטבע ושערי חליפין

א. מחירי הטיולים המופיעים בפרסומים השונים מתבססים על מחירי השירותים השונים בארץ ובחו"ל.

ב. במידה וחלה התייקרות בשיעור מיסי הנמל ו/או מיסי דלק ו/או היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר אשר חלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד יום הספקת השירות תחול חובת התשלום על הלקוח בלבד.

ג. השער לתשלום עבור הטיולים המאורגנים המפורטים בפרסומי החברה יהיה על פי שער מזומנים הגבוה מבניהם הנקבע ביום העסקים האחרון שקדם למועד ביצוע התשלום.

ד. החברה מצהירה ששערי המטבעות הזרים לעומת הדולר לפיהם מתומחר ובנוי עלויות החברה, הם אלו שהיו בתוקף בחודש לפני מועד פרסום הטיול. במידה וחלה עליה ביחס המטבעות הזרים במדינות שבהן יתקיים הטיול מול הדולר תחייב את הנוסע להוסיף תשלום בגובה ההפרש במידה ויהיה.

7. ההשתתפות בטיול

א. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות השתתפות ו/או לבטל השתתפות של כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה לא יוכל להשתתף בטיול ו/או עלול להכביד על מהלכו התקין של הטיול.

ב. מחובתו של כל נוסע לעדכן וליידע בכתב את "בטרפליי טורס" בטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה בריאותית ו/או פיזית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, אשר יש בה כדי למנוע ו/או להקשות ו/או להכביד על השתתפותו של הנוסע בטיול או על מהלכו התקין של הטיול. במקרה שכזה לא תהיה חייבת החברה להחזיר את מלוא התשלום אשר שילם הנוסע עבור השתתפותו בטיול.

8. דרכונים ואשרות כניסה

א. על פי הוראות המדינה וחברות התעופה – על אחריות הנוסע להצטייד בדרכון אשר תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה ארצה על פי תאריכי השירות המבוקש, באופן אשר יכסה את תקופת השהות בחו"ל, ושהדרכון כולל מספר מספק של דפים ריקים.

ב. על הנוסע האחריות להצטייד באשרות כניסה (ויזות) המתאימות לכל מדינה הנמצאת במסלול הנסיעה (לרבות נחיתות ביניים) – וכן חובה לציין בפני בטרפליי טורס אם ברשות הנוסע דרכון שהוא לא ישראלי או אם מחזיק בתעודת מעבר.

ג. חובה על אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר להיכנס ולצאת מגבולות מדינת ישראל באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

ד. אנו מדגישים כי הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזאת הם באחריות הנוסע בלבד (אלא אם נמסר אחרת) ומומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה עוד בארץ.

ה. על הנוסע לקחת לתשומת ליבו על כך שתוקף אשרת הכניסה אינו בהכרח מאפשר זמן שהייה מירבי זהה לתוקף האשרה. רשויות ההגירה בכל מדינה שומרות את הזכות לסרב או למנוע כניסתו של אדם אף אם ברשותו אשרת כניסה. אשרת הכניסה מקנה לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, וכל זאת לא באחריות בטרפליי טורס.

ו. יובהר כי "בטרפליי טורס" אינה אחראית לנזקי ו/או הוצאות כספיות ו/או הפסד המזמין ככל שייגרמו עקב אי מתן אשרת כניסה או אשרה לא נכונה או בגין סירוב כניסה למדינה בביקורת הגבולות או עקב התחסנות לא מספקת עבור מדינת היעד או כל סיבה שבה הנוסע אינו רשאי להיכנס למדינת היעד.

9. דמי ביטול עסקה

א. ביטול של עד 61 ימי עבודה מלאים (ראה הגדרה לימי עבודה מלאים בהמשך) לפני יום היציאה לטיול יגרור דמי ביטול בסך 25% מעלות ההזמנה אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

ביטול של פחות מ-60 ימי עבודה מלאים ועד 30 ימי עבודה מלאים לפני יום היציאה לטיול יגרור דמי ביטול בסך 50% מעלות ההזמנה.

ביטול של פחות מ-29 ימי עבודה מלאים לפני יום היציאה לטיול ועד יום היציאה לטיול יגרור דמי ביטול בסך 100% מעלות ההזמנה.

ב. על אחריות הנוסע להתייצב בזמן בשדה התעופה לטיסת ההלוך (יום היציאה לטיול) כ-4 שעות לפני שעת הטיסה או כפי שפורט אחרת בדף הסבר למטייל. במקרה שנוסע לא הגיע בזמן לטיסה או הגיע לבדו בטיסה מאוחרת יותר, לא יוחזר שום החזר כספי או פיצוי מכל סוג שהוא.

ג. בכל מקרה של ביטול הזמנה על ידי הנוסע ובכל מועד, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת ויזה (אשרות כניסה) ו/או רכישת שירותים מסוימים אשר נרכשו מראש עבור הנוסע ובידיעתו כי אין אפשרות לקבל בחינם החזר כספי / פיצוי. "בטרפליי טורס" רשאית לקזז כל סכום ששילם הנוסע לאור וע"פ האמור לעיל.

ד. במקרה של ביטול מצד הלקוח, והעסקה תחת תקופת זמן הביטול ע"פ חוק הגנת הצרכן, מעבר להחזר הכספי שיוחזר ככתוב בחוק – יקוזזו גם דמי טיפול על סך 50 $ שלא יוחזרו בשום מקרה.

ה. יש מצבים כי חברות התעופה מבקשות התחייבות מלאה לכרטיסי הטיסה אף 90 יום לפני מועד היציאה לטיול ואף יותר, דמי הביטול על כרטיסי הטיסה יהיו מלאים ולא יינתן זיכוי למטיילים לשירותים אשר דמי הביטול בהם מלאים.

10. ביטול נסיעה של אחד משני נוסעים שנרשמו יחד

א. במקרה שבו שני נוסעים נרשמו יחדיו לאותו הטיול ואחד מהשניים החליט לבטל את השתתפותו בטיול, החברה תעשה מאמץ לאתר שותפ/ה אחר/ת לחדר במקום הנוסע אשר החליט לבטל. במידה והחברה לא תמצא שותפ/ה, ישלם המבטל בנוסף לדמי הביטול לעיל גם את התוספת עבור חדר יחיד הנקובה לאותו הטיול.

ב. במידה ואחד מהנוסעים יבקש להתפצל משותפו לחדר במהלך הטיול – ישלם הנוסע הדורש את הפיצול גם את התוספת עבור חדר היחיד של שותפו.

11. הגבלת זכות הביטול

א. על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תיקון תשע"ב-2011, זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות – טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת, חבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך. "נסיעה" – טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצא באלה. במקרה שנעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

ב. מטייל אשר לא התייצב לטיסה או ימנע משימוש באחד מהשירותים או יחדל השתתפותו באחד מהשירותים לאחר מועד היציאה, מכל סיבה, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של כ-100% ממחיר השירותים. במידה והוסדרה למטייל אשרת כניסה, יחול התשלום עבור הסדרת האשרה על המטייל.

ג. עם ההרשמה לאחד מהטיולים יש לבצע במיידי ביטוח נסיעות אישי עבור אותה הנסיעה. יש לכלול בפוליסת הביטוח את כל הרחבות הכיסוי האפשריות לרבות ספורט אתגרי, רפואי, מטען, ביטול הזמנה, כיסוי מורחב עבור נגיף הקורונה ועוד. ניתן לפנות אל נציגי "בטרפליי טורס" לקבלה הצעה מוזלת של  חברת "הראל". באחריותו של הנוסע לבדוק את הביטוחים המוצעים טרם ביצועם.

12. ימי עבודה מלאים

א. ההרשמת נוסע לטיול נעשית במשרדי החברה. ימי העבודה של החברה הינם בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 17:00. משרדי "בטרפליי טורס" אינם פעילים בערבי וימי חג בארץ או בחו"ל.

13. דרכי הביטול

א. על פי סעיף 14(ט) לחוק הגנת הצרכן יש להודיע לחברה על הביטול באחת מן הדרכים הבאות: על ההודעה להיות כתובה בכתב ועל ידי אחת מן האופציות הבאות: שליחת ההודעה בדואר רשום אל הכתובת בדולח 8, מודיעין-מכבים-רעות, או בפקס למספר: 08-6988671 או על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובתinfo@butterflytours.co.il

ב. יש לציין במכתב: בקשה לביטול ברורה, פרטי זיהוי של המבקש ו/או הנוסעים (שם מלא + מספרי תעודת זהות), תאריכי הזמנת השירות המבוקש, יעד הטיול, פרטי התקשרות לחזרה.

ג. לאחר ההודעה על הביטול, יימסר לנוסע אישור על הביטול, הכולל תאריך וחתימה על ידי החברה, בלעדיו לא ייכנס הביטול לתוקף.

14. החזרים וזיכויים

א. במקרה שנוסע יחדל מהשתתפותו במהלך קבלת השירותים שהזמין, מאיזו סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים אשר שולמו על ידו. לאחר יציאת הנוסע מישראל, לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של השירותים או אירוע בו לא השתתף המטייל, לרבות: ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, פעילויות, טיסה, סיורים, נסיעות וכו'.

ב. אין החברה / מדריכי הטיול / סוכני "בטרפליי טורס" מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לאיזו סטייה מהתנאים המפורטים לעיל.

15. תרופות וחיסונים:

א. לפני ההרשמה לטיול באחריותו של הנוסע בלבד לבדוק בקופות החולים / מרפאות למטייל / סניפי משרד הבריאות, את הצורך בחיסונים / תרופות בהתאם למסלול הטיול שאליו יירשם.

ב. ביטול הרשמה לטיול בעקבות חוסר רצון או אי אפשרות של הנוסע לקבל חיסון – לא יפטור את הנוסע מתשלום עבור דמי הביטול.

16. הנחיות למטייל

א. על הנוסע למלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות המוטלות עליו כדי להשתתף בטיול ויציאתו לפועל, להמציא את מסמכי הכניסה והיציאה וכל המסמכים האחרים הדרושים לצורך לכך, לרבות דרכון ישראלי בתוקף לתקופה של לפחות 6 חודשים מיום החזרה לארץ המיועד לאותה הנסיעה, שיהיו לפחות 3 דפים ריקים לחתימה על הדרכון, אשרות וויזות מתאימות ליעד.

ב. חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה ו/או במלון בזמן שנקבע על ידי החברה ו/או המוביל התעופתי.

ג. זמן ההגעה לטיסה הוא כלפחות ארבע שעות לפני הטיסה, אלא אם נאמר אחרת על ידי החברה.

ד. נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל אשר מתיר לאישה לטוס כשהוא כתוב בשפה האנגלית.

ה. בחלק מן הטיולים יערך מפגש קבוצתי של חברי הקבוצה, בו יפגשו יחד עם מדריך הטיולים מטעם בטרפליי טורס. במפגש המדריך יעביר למטיילים מידע והנחיות לקראת הטיול, יוכלו המטיילים לשאול שאלות ולדון על הקשור לטיול. מפגשים אלו נערכים בדרך כלל במרכז הארץ, כערך שבוע לפני הטיול, והנוכחות במפגש היא מומלצת. במידה ומטייל לא יוכל להגיע אל המפגש, יועבר אליו המידע הנחוץ אשר הועבר לחברי הקבוצה.

ו. כשלושה ימים לפני מועד היציאה לטיול (אלא אם כן צוין אחרת) תפתח קבוצת וואטסאפ (WhatsApp) אשר בה יהיו חברי הקבוצה, מדריך הטיול הישראלי ונציג שירות מטעם בטרפליי טורס. בקבוצת הוואטספ יפורסמו הנחיות, הסברים, הוראות, וכל מידע משלים הקשור לאותו הטיול. כמו תפורסם שעת מפגש הקבוצה בשדה התעופה בארץ (בדרך כלל בין 3-4 שעות לפני הטיסה) ומיקום המפגש (אם בטרמינל 3- בד"כ בשער 32 – מקום מפגש לקבוצות).

ז. על הנוסעים למדינות הבאות: איחוד האמירויות הערביות, טורקיה, מצרים, ירדן, יש לקחת בחשבון שעל מדינות אלו קיימת אזהרת מסע בינונית (3) ועליהם להתעדכן מול הנחיות משרד החוץ בקישור הבא.

17. ביצוע הטיול המאורגן

א. ייתכנו שינויים בסדר מסלול הטיול על פי לוח וזמני הטיסות ו/או ימי ושעות הפתיחה של האתרים לאורך הטיול. ישנם מקרים שאף יתכנו ויתורים על חלק מקומות הביקור תוך מתן תחליף במקום וזאת אף לאחר היציאה מהארץ.

ב. סבלות: בטרפליי טורס אינה מכלילה שרותי סבלות בטיולים השונים, אלא אם כן צוין אחרת. נוסע שיצטרך שירותי סבלות במלונות ובטיולים בהם השירות אינו כלול, ויבקש זאת מהחברה טרם היציאה לטיול, החברה תשתדל לספק לו את השירות המבוקש ואם תוכל, יהיה שירות זה בתמורה לתשלום נוסף שיימסר לנוסע על כך.

ג. על הנוסע להסכים בזאת כי במהלך הטיול יצולמו תמונות אם זה על ידי המדריך ו/או אחד מחברי הקבוצה, וכי הנוסע יופיע בתמונות אלו במתכוון או לא, וכי התמונות יוכלו להופיע בדף הפייסבוק של בטרפליי טורס ו/או אתר החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בכל אמצעי מדיה כזה או אחר. כמו כן יובהר כי באפשרות החברה להשתמש בתמונות אלו לצרכי פרסום ו/או קידום מכירות.

ד. החברה רשאית לבטל טיול ללא הודעה מוקדמת, עקב שיקולים כאלו ואחרים. החברה תצטרך לתת מענה למטיילים לטיול זהה במועד אחר או ליעדים אחר. החברה לא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצויים כלשהם מעבר לכספים שהוחזרו.

18. שירותי הקרקע ובתי המלון

א. דירוג המלונות אשר מוצגים בכוכבים כפי שמתואר נקבע על פי המידע הנמסר מאותו בית המלון או מי מטעמו ומוצג כשירות ללקוח.

ב. אחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.

ג. מצב התחזוקה ו/או הניקיון של החדרים או של מתקני המלון אינו באחריות בטרפליי טורס בשום דרך כזו או אחרת.

ד. יש לקחת בחשבון שהשהות בבתי המלון שהוזכרו על ידי מי מטעם החברה במסגרת הטיול אינה סופית לאותו בית המלון, גם אם נאמר ו/או הוזכר על כך מפורשות, ויתכנו מקרים שבהם חלק מבתי המלון יוחלפו לבתי מלון דומים, גם אף אחרי היציאה מהארץ.

ה. במדינות רבות בתי מלון מסוימים אינם ממוזגים. השהות בבית מלון ממוזג רק אם צוין על כך מפורשות.

ו. יכולים להיות מצבים שאיכות המזגנים בבתי המלון ו/או באוטובוסים נמוכה מהמקובל בארץ, ובחלקם גם אין מעלית. הנוסע מצהיר כי הוא הבין ומקבל זאת.

ז. החברה תעשה את מרב המאמצים לספק את הלקוח לפי בקשותיו השונות, אך אין החברה אחראית להבטיח מראש דרישת לקוח לסוג חדר, מיקום, קומה, צד, דלת מקשרת, סוג מיטה/מזרון, מיטה זוגית/כפולה או מתקן מסוים בחדר/במלון.

ח. בהזמנה של יותר מ-3 מטיילים בחדר ייתכן מצב שתוכנס מיטה מתקפלת או כורסא נפתחת או מיטות נוספות. יתכנו מקרים שהחדר יהיה חדר בהרכב זוגי, אך אין באפשרות החברה להבטיח חדר גדול יותר במקרה זה.

ט. בזמנה של חדר ליחיד יש לקחת בחשבון שמדובר בחדר קטן יותר.

י. צוות החברה מתחייב להעביר בקשות מיוחדות של הנוסעים לספק השירות, אך לא תהיה התחייבות מצד בטרפליי טורס כלפי הנוסע למילוי הבקשה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תתאפשר.

יא. אין החברה אחראית במקרה של מטרד כזה או אחר בבית המלון או סמוך לו.

יב. בחלק מהערים והיעדים ברחבי העולם עלויות המלונות אינם כוללים מיסי לינה ואין אפשרות לשלם מיסים אלו בטרם הטיול. על הנוסע לשלם את אותם המיסים ישירות בבית המלון. יחול המס על כל מטייל אשר ילון במלון בעיר ו/או ביעד בו החליטה אותה רשות מקומית על הטלת מס לינה אלא אם כן צוין אחרת בתכנית הטיול.

יג. יש לציון כי הקריטריונים לדירוג שירותי התיירות בחו"ל לא אחידים בכל המדינות, כל שירות מוצע לפי רמתו במדינת היעד.

19. ארוחות

א. מספר הארוחות מפורטות במסלול הטיול.

ב. תפריט הארוחות נקבע מראש ורמתן שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, אופן ההגשה וכו'. הזמנת משקאות או מנות נוספות מעבר למה שכלול כרוך בתשלום נפרד.

ג. הארוחות הכלולות יוגשו במלון או במסעדה.

ד. אין החברה להתחייב בהספקה של אוכל צמחוני/טבעוני גם אם הנוסעים הזמינו זאת מראש. החברה תעביר בקשות כאלו מראש לספק השירות, אולם העברת הבקשה אינה מראה על התחייבות מצד החברה כלפי הנוסע למילוי הבקשה, אלא אם אושרה הבקשה בכתב לקיום הבקשה. בקשות מסוג זה בדרך כלל יהיו כרוכות בתוספת מחיר בהתאם לשירות המבוקש.

ה. ארוחות הנוסעים במהלך הטיסה הינן בהתאם לתפריט חברת התעופה ובאחריותה בלבד.

ו. במידה ובטיול מסוים מצוין ארוחות על בסיס חצי פנסיון, המשמעות היא כי בטיול מוגשת ארוחה נוספת מעבר לארוחת הבוקר, הניתנת לפי מספר הלינות בבתי המלון. הארוחות הללו יוגשו במסעדות מקומיות או במלון או בשילוב השניים. יש לציין כי הארוחה יכולה להיות ארוחת צהרים או ערב, וכי יכולה החברה ביום אחד לתת ארוחה נוספת על חשבון יום אחר.

20. טיסות

א. כרטיסי הטיסה יהיו בתעריף קבוצתי הלוך ושוב. תעריף כרטיס טיסה קבוצתי מחייב זמן יציאה וחזרה במועדים אשר נקבעו יחד עם כל חברי הקבוצה. נוסע שיהיה מעוניין לצאת או לחזור בזמן אחר, יחויב בתוספת למחיר.

ב. במקרה שעקב ביטול או שינוי הנסיעה ביוזמת הנוסע תדרוש חברת התעופה תשלום בגין הביטול או השינוי. לאחר הנפקת כרטיסי הטיסה יחול תשלום זה על המטייל בנוסף לדמי הביטול או השינוי.

ג. על פי תקנות הגנת הצרכן, בעסקאות מכר מרחוק, ביטול עסקה שלא במועדים הקבועים בחוק זה, הנוסע יידרש לשלם תשלום מעבר לדמי הביטול, לרבות תשלום על ידי חברות התעופה השונות.

ד. מסלול וזמני הטיסות הינם באחריות היחידה של חברות התעופה וייתכן שזמני הטיסה ישתנו לאחר הנפקת כרטיסי הטיסה, לפי לוחות הזמנים של חברת התעופה.

ה. במקרים שבהם תחול הקדמה ביציאת הקבוצה ו/או איחור בחזרתה בשל השינוי והארכת ימי הטיול מעבר למספר הימים האמור להיות, ישלם הנוסע לבטרפליי טורס תשלום נוסף עבור אותם ימים, אם זה עבור הלינה ו/או הדרכה ו/או אוטובוס ו/או כלכלה וכו'.

ו. "בטרפליי טורס" לא תפצה את המטייל בגין הקדמה או איחור של טיסה שזו באחריות חברת התעופה.

ז. ייתכנו מקרים חריגים שבהם ייאלץ נוסע בודד או חלק מחברי הקבוצה להיאלץ לטוס בטיסה שונה או נפרדת שונה מזו של שאר חברי הקבוצה.

ח. "בטרפליי טורס" לא תהיה אחראית בשום צורה לשיבושים או תקלות בלתי צפויות אשר לא בשליטה, במידה ויחולו אצל חברות התעופה השונות ו/או ספקי השירותים השונים.

ט. לפי האמנה, חברת התעופה היא האחראית הבלעדית לנזקים אשר יכולים להיגרם כתוצאה מאיחור ו/או הקדמה של טיסות ו/או ביטול טיסה ו/או היעלמות או אי הגעה. במקרים כאלו יופנה הנוסע ישירות לחברת התעופה.

י. המטייל מצהיר כי הוא קרא, מודע, הסכים והבין שכל שינוי או מחדל הקשור לחברות התעופה לא יהווה עילה לתביעה כנגד חברת בטרפליי טורס והאחריות תחול כולה על חברת התעופה. "בטרפליי טורס" תסייע במסירת פרטי ההתקשרות עם חברת התעופה לצורך מסירת תלונה.

21. הדרכת הטיול

א. במהלך הטיול , ניהולו וביצועו התקין של הטיול בחו"ל יהיה מופקד על ידי מדריך הטיולים הישראלי מטעם "בטרפליי טורס".

ב. שמו של המדריך המיועד להדריך טיול מסוים הוא בגדר תכנון בלבד. החברה רשאית להחליפו במדריך ישראלי אחר, ואין זו עילה לנוסע לבטל או לשנות את השתתפותו בטיול שאליו נרשם.

ג. אין החברה מחויבת להודיע על שינוי המדריך, אך לקראת היציאה לטיול בקבוצת הוואטספ שתפתח, תפורסם הודעה מטעם המדריך / החברה בנוגע למדריך הקבוצה בטיול.

ד. במקרים מסוימים יפגוש מדריך הטיול את הקבוצה ישירות ביציאה משדה התעופה בחו"ל, או שבסוף הטיול יסייע המדריך לבצע את הבדיקות הנדרשות לקראת הטיסה ולא ישוב יחד עם הקבוצה בטיסה חזרה ארצה.

22. מידע, תמונות וזכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, יצירות, דגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לחברה להשתמש בהם.

ב. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים והשירותים השונים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ג. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (butterflytours.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים, תמונות הטיולים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

ה. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהחברה.

ו. החברה אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צד שלישי ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, דיוקו או שלמותו והיא לא תישא בכל אחריות שהיא לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות שכלולים במידע זה.

ז. כל התמונות אשר מופיעות באתר, באמצעי השיווק והפרסום השונים, מיועדים להמחשה בלבד וחלקן נמסרות לחברה על ידי צדדים שלישיים.

23. נגיף הקורונה Covid-19

א. בשל משבר הקורונה מדינות משנות לעיתים קרובות את מדיניות הכניסה אליהם. חלה על הנוסעים האחריות לוודא את האפשרות להיכנס למדינת היעד את התנאים והבדיקות הרפואיות הנדרשות כתנאי כניסה. האחריות הנ"ל חלה על הנוסעים בלבד. לא ניתן לבוא בטענות ל"בטרפליי טורס" בנוגע לעניין, אף כתוצאה מאי בדיקה מספקת של הנוסעים נגרמו נזקים כספיים והפסדים.

ב. על הנוסעים לקחת בחשבון כי בתקופה זו ישנם מקרי הדבקות ב covid-19 בעקבות הטיסות, ההתקהלות בקבוצות והביקורים ביעדים השונים. על הנוסעים בלבד האחריות למצבם הבריאותי, עליהם להצטייד בביטוח בריאות מקיף ומורחב ככל הניתן לנגיף הקורונה. אין הנוסעים רשאים לבוא בטענה כלשהי ל"בטרפליי טורס" כתוצאה מהידבקות בנגיף במישרין או בעקיפין.

24. אחריות

א. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, מהטיולים / ממוצרי התיירות השונים, לרבות מצבו הפיזי ו/או הנפשי של המטייל.

ב. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקי תיירות אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

ג. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

ד. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ה. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם לכבודת הנוסע.

ו. החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות אצל ספקי השירותים או עקב גורמים שאינם ידועים מראש.

ז. החברה לא תהייה אחראית על נזקים הנגרמו במישרין או בעקיפין כתוצאה מכל עליון, מלחמה, מצב בטחוני, מזג אוויר, תחלואה ו/או כל נושא שאינו בשליטת החברה.

24. סודיות ופרטיות

א. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

ב. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

ג. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

ד. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

ה. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

ו. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

ז. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

ח. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

25. הסכם התקשרות והסכמת הנוסע

א. ההרשמה לטיול / לשירות / למוצר התיירות, מילוי טפסיו ושליחתם לבטרפליי טורס מהווים הסכמה והבנה מלאה שלו, של מסלול הטיול, של תקנון ותנאי ההזמנה, והסכמה לכל סעיפיו של התקנון המלא של בטרפליי טורס כי שמצוין בדף האינטרנט https://butterflytours.co.il/terms/ .

ב. לכל המעוניין להירשם לאחד מהטיולים / מוצרי התיירות של החברה, יישלח אליו מטעם החברה המסמכים הבאים: דף מסלול הטיול, דף תקנון ותנאי ההזמנה, דף הרשמה / קישור להרשמה.

ג. באחריות הנוסע לוודא כי מסמכים אלו הגיעו לידו, לקרוא את כל המסמכים הללו.

ד. במידה ואחד מהמסמכים הללו לא הגיע לידו ו/או במידה ונדרשת הבהרה/שאלה על אחד מאלו, הנוסע נדרש ליצור קשר עם בטרפליי טורס.

ה. מובהר בזאת כי במידה ופרטי בעל האשראי המשלם עבור ההזמנה שונה מזהות הנוסע יחולו כל הסכמותיו וההתחייבויות של הנוסע על הלקוח.

ו. מובהר בזאת כי כל התנאים לתקנון חלים גם על כל הנוסעים בהזמנה שהם לא ממבצעי ההזמנה.

ז. הנוסע מסכים כי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה תתיישן לאחר כשלושה חודשים מיום סיום הטיול המאורגן / שירות התיירות, בהתאם לעניין.

ח. במקרה של קבוצה סגורה, ראש הקבוצה למייצג של כל אחד מהנוסעים. הסכמתו למסלול הטיול וכן למלוא התקנון לתנאי הטיול תהווה כהסכמת הקבוצה כולה.

26. דין ושיפוט

א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

ג. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

זמינים עבורכם

מעוניינ/ת שנציגנו יצרו קשר?

בכפוף לתקנון.

מעוניינ/ת שנציגנו יצרו קשר?

* שליחת הטופס כפופה לאישור התקנון.

עקבו אחרינו

בואו נשמור על קשר

היו הראשונים לשמוע ולהתעדכן על טיולים ויעדים חדשים